Trodnevni seminar „I vjernice i građanke“

Tematika je izuzetno relevantna: susrećem se s raznim praksama i razmišljanjima na koje nisam znala primjereno ni argumentirano odgovoriti jer nisam imala informacije koje bi mi to omogućile. Seminar mi je pomogao za snalaženje u svijetu, oblikovanje ideja i jasnog izricanja vlastitih stavova na način koji je razumljiv i onima koji razmišljaju drugačije.

Sudionica seminara

Zbog velikog interesa te želje da omogući što većem broju žena sudjelovanje na seminaru ove vrste, Ekumenska inicijativa žena još jednom objavljuje poziv za seminar „I vjernice i građanke“. Cilj seminara je omogućiti slobodni pristupu informacijama o osnovnim načelima i standardima međunarodnih normi ženskih ljudskih prava s porukama dviju monoteističkih religija, kršćanstva i islama.
Novi trodnevni seminari će se održati 27.9.2019. – 29.9.2019. u Sarajevu i 18.10.2019. – 20.10.2019. u Somboru.
Prijaviti se mogu predstavnice udruga civilnog društva, teologinje te građanke iz regije, koje su posvećene afirmaciji žena u svim sferama privatnog i javnog života.
Voditeljice seminara su dr. sc. Jadranka Rebeka Anić, znanstvena savjetnica, i doc. dr. Zilka Spahić Šiljak.
Sudionice će imati priliku da na temelju prikaza odnosa sekularizacije prema rodnom pitanju, sažetog uvida u razvoj ženskih ljudskih prava na Zapadu i Istoku i feminističke analize svetopovjesnog naslijeđa Biblije i Kur’ana problematiziraju pitanja dostojanstva žene i rodnih teorija. Kroz predavanja i vježbe biti će dekonstruirani uvriježeni stereotipi o rodnim odnosima koji nisu tekstualno propisani u svetim knjigama, već su promovirani i podupirani kroz dominantno muško tumačenja tih tekstova. Dekonstrukcija religijskog utemeljenja rodnih stereotipa posebno će biti oprimjerena na istaknutim ženskim likovima iz svetih knjiga kršćanske i islamske tradicije.
Neke od tema o kojima će se raspravljati na seminaru su:
– Zašto su nam potrebna ženska ljudska prava?
– Islamski feminizmi
– Rodni stereotipi
– Antropologija žena – katolička i islamska tradicija
– Modeli rodnih odnosa u katoličkoj i islamskoj tradiciji
– Teze anti-rodnih autora i autorica
– Rodne teorije: razvoj i glavne teze
– „Rodna ideologija“ i anti-rodni pokret

Troškove smještaja i putnih troškova sudionica u potpunosti pokriva EIŽ. Potrebno je naglasiti da sudionice imaju obvezu sudjelovati na sva tri dana seminara. Jezici na kojima će se odvijati seminari su hrvatski i bosanski.
Zainteresirane za sudjelovanje na seminaru trebaju ispuniti prijavni obrazac i poslati ga e-mailom na adresu eiz@eiz.hr do 26.7.2019. do 15 sati.

PrintFriendly and PDF