Trodnevni seminar „I vjernice i građanke“

Nakon uspješna tri seminara „I vjernice i građanke“ koji su provedeni u 2017. i početkom 2018. te zbog velikog interesa koji je iskazan od strane sudionica, Ekumenska inicijativa žena organizira još dva trodnevna seminara, koji će se održati 14.9.2018. – 16.9.2018. u Zagrebu i 12.10.2018. – 14.10.2018. u Sarajevu.

Voditeljice seminara su dr. sc. Jadranka Rebeka Anić, viša znanstvena suradnica, i doc. dr. Zilka Spahić Šiljak.

Glavni cilj seminara je povezivanje osnovnih načela i standarda međunarodnih normi ženskih ljudskih prava, posebice CEDAW-a s porukama dviju monoteističkih religija, kršćanstva i  islama. Sudionice će imati  priliku da na temelju prikaza odnosa sekularizacije prema rodnom pitanju, sažetog uvida u razvoj ženskih ljudskih prava na Zapadu i Istoku i feminističke analize svetopovjesnog naslijeđa Biblije i Kur’ana problematiziraju pitanja dostojanstva žene, rodnih teorija, odnosa u obitelji i nasilja nad ženama. Kroz predavanja i vježbe biti će dekonstruirani uvriježeni stereotipi o rodnim odnosima koji nisu tekstualno propisani u svetim knjigama, već su promovirani i podupirani kroz dominantno muško tumačenja tih tekstova. Dekonstrukcija religijskog utemeljenja rodnih stereotipa posebno će biti oprimjerena na istaknutim ženskim likovima iz svetih knjiga kršćanske i islamske tradicije.

Neke od tema o kojima će se raspravljati na seminaru su:

  • Zašto su nam potrebna ženska ljudska prava?
  • Zašto je važan član 5. CEDAW i danas? 
  • Rodne teorije i rodna ideologija.
  • Ljudska prava žena – katolička tradicija.
  • Dignitet ljudske osobe u islamskoj tradiciji.
  • Antropologija žena – katolička tradicija / islamska tradicija
  • Modeli rodnih odnosa u katoličkoj tradiciji / islamskoj tradiciji
  • Nasilje u obitelji: mitovi i katolička tradicija.
  • Nasilje u porodici u islamskoj tradiciji.

Troškove smještaja i putnih troškova sudionica u potpunosti pokriva EIŽ. Potrebno je naglasiti da sudionice imaju obvezu sudjelovati na sva tri dana seminara. Jezici na kojima će se odvijati seminari su hrvatski i bosanski.

Zainteresirane za sudjelovanje na seminaru trebaju ispuniti prijavni obrazac i poslati ga e-mailom na adresu eiz@eiz.hr do 27.7.2018. do 15 sati.

PrintFriendly and PDF