ALFA

Adresa

501 slavna 53
Bihać 77000,
Bosnia i Hercegovina
+387 37 223 260
+387 61 581 080
alfa.bihac@yahoo.de
dragicabiukovic@yahoo.de

Godina registracije

2001

Misija

Misija H.O Alfa je psihosocijalna i druga pomoć djeci, mladima i njihovim roditeljima bez obzira na psihofizičke sposobnosti, spol, starosnu dob, materijalno stanje te vjersku i nacionalnu pripadnost.
Zalažemo se za:
–    jednakost među ljudima i poštivanje različitosti
–    za jednakost spolova
–    promociju i zaštitu ljudskih prava , širenje kulture mira, tolerancije i dijaloga
–    razvoj alternativnih oblika edukativno- kreativnih programa
–    edukaciju stručnjaka različitih profila kroz organiziranje seminara

Najvažna postignuća

Od našeg osnivanja implementirali smo mnoge projekte koji su imali za cilj promoviranje, učenje i zaštitu ljudskih i dječijih prava, zaštitu prava nacionalnih manjina, razvijanje demokracije i unapređivanje jednakosti i tolerancije kroz edukativne i kreativne programe.
Naši korisnici su bili pojedinci ili grupe u zavisnosti od vrste i ciljeva projekta i programskih aktivnosti.
Posebnu smo pažnju posvetili djeci svih uzrasta i adolescentima sa akcentom na djecu i mlade sa posebnim potrebama: djecu bez roditeljskog staranja, djecu iz nepotpunih porodica, djecu nacionalnih manjina.
Posebnu važnost je predstavljao rad s ženama kojima je trebala psihosocijalna pomoć i podrška za njihovo educiranje i ekonomsko osamostaljivanje.
U zadnje četiri godine intenzivnije radimo u Romskoj zajednici Bihać i to s djecom, mladima i njihovim roditeljima.
Kao rezultata takmičenja kojim su bile obuhvaćene zemlje :Albanija, Srbija, Makedonija i Bosna i Hercegovina, «Nagrade za škole» i «Nagrade za nevladine organizacije» u okviru kampanje  Vijeća Evrope- Evropske komisije pod nazivom «Dosta»! Oslobodite se predrasuda i upoznajte Rome» međunarodni žiri i Vijeće Evrope je našoj organizaciji  dodijelio treću nagradu za projekt »Smijem se i plačem isto kao i ti «.
U svom radu surađujemo s vladinim i nevladinim organizacijama u cilju pomoći i podrške našim korisnicima.Posebno dobru suradnju imamo s Crvenim križem, Evanđeoskom crkvom, OSCE-om , općinskim organima i Centrom za socijalni rad.
Naša organizacija radi na cijelom području Unsko-sanskog kantona.Moramo istaknuti da se bavimo i istraživačkim radom kako bi na osnovu dobivenih rezultata planirali naše aktivnosti.
Otvoreni smo za suradnju s drugim udrugama iz zemlje iz inozemstva.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Tragovi sukoba koji se dogodio u Bosni i Hercegovini prisutni su još i danas. I današnja djeca i žene osjećaju posljedice rata, odrastajući i živeći u svijetu u kome su još uvijek prisutne podjele i gdje je siromaštvo svakodnevnica. Petnaest godina nakon razornog rata od 1992. do 1995. godine, preveliki broj djece se i dalje suočava sa stvarnošću obilježenom siromaštvom, isključenošću, a njihove majke s nezaposlenošću, nasiljem, diskriminacijom i predrasudama.
Zato je potrebno raditi na  jačanju socijalnog uključivanja djece i društvene kohezije unutar zemlje, kroz rad na održivim programima, a njihove majke i mlade žene osvjestiti, podržati, pružiti im samopouzdanje i edukaciju  kako bi im vratili osmjehe na njihova lica.
Položaj žena u svim segmentima društva (ekonomskom, društvenom i političkom) garantiran je u BiH mnogobrojnim zakonodavnim okvirima, koji nažalost predstavljaju samo normativni ideal. Ovakvo stanje ženskih ljudskih prava uzrokovano je prvenstveno patrijarhalnim naslijeđem, komunističkom prošlošću, te tranzicijskim razdobljem koji uvjetuje stavljanje prava žena u drugi plan. Kolektivna svijest ljudi konstruirana je pod velom tradicionalizma i stereotipnog shvaćanja, stavlja ženu u položaj majke, supruge i nužno domaćice.
Našim programima to želimo promjeniti i dati pravu ulogu ženama u lokalnoj i široj zajednici.

PrintFriendly and PDF

ALFA

ALFA