Žene to mogu

Adresa

Ulica Svetog Save 32
78000 Banja Luka,
Bosnia i Hercegovina
+ 387 51 464 144
zenetomogu.bl@gmail.com

Godina registracije

2001

Misija

Ciljevi i misija Udruženja su: edukacija žena u svim oblastima života i zagovaranje ravnopravnosti kao i druge aktivnosti koje afirmišu bolji položaj žene u porodici i društvu.
Djelatnost: zaštita ljudskih prava, naročito prava žene i porodice, jačanje svijesti o ulozi žene u savremenom demokratskom društvu, promovišemo rodnu ravnopravnost, kulturu, nenasilje, toleranciju, i druge temeljne vrijednosti demokratskog društva.

Najvažna postignuća

Da bi što kvalitetnje predstavili rad našeg Udruženja, te po našem mišljenju najvažnija postignuća i promjene u proteklom periodu, cijenimo da je neophodno da Vas upoznamo sa našim programskim zadacima i realizovanim projektima a koji su se vrlo pozitivno odrazili na razvijanje svijesti kod žena kako u Udruženju tako i u lokalnim zajednicama, da se samo putem edukacije mogu osposobiti znanjem koje će im pomoći u rješavanju životnih problema putem nadležnih institucija u lokalnoj zajednici i šire, te da se znanjem bore za svoja prava.

PROGRAMSKE ZADATKE OSTVARUJEMO KROZ TRI PODRUČJA
1. Edukativni rad sa ženama, o zakonima i propisima koji regulišu životne probleme žene i porodice
2. Humanitarno-socijalni rad: Podrška starim, bolesnim i iznemoglim osobama i djeci sa posebnim potrebama
3. Amatersko-kulturno stvaralaštvo žena: Ženski hor “Lira”, Radionica “Zlatne ruke žena Banja Luke”.

REALIZOVANI PROJEKTI
-Promocija i implementaciha zakona: O ravnopravnosti polova, Protiv nasilja u porodici, Zakon o zdravstveno socijalnoj zaštiti, Zakon o nasleđivanju imovine-nekretnina.
Edukacija o navedenim i drugim zakonima obavljena je u LZ: Prijedor, Kozarac, Gradiška, Čelinac, Dubrave, Vrbanja, Debeljaci i dr. gdje je edukovano ukupno 2532 osobe, žena, muškaraca i mladih.
-Izgradnja dječijeg igrališta “Naša djeca” MZ Vrbanja
-Oprema medicinskim aparatima i pomagalima ginekološke i pedijatrijske ambulante Dom zdravlja Čelinac
-Oprema radionice sa mašinama za ručne radove (tkanje i šivanje) u MZ Puharska Prijedor
-Oprema elektronskim uređajima (kompjuter,štampač)ženskih udruženja: “Žena i porodica-Gradiška”, “Puharska”- Prijedor, i sekcija žena Romkinja Banja Luka.
Navedene projekte podržali su Care international, NWB i BCI-Irska i Ekumenska inicijativa žena-Omiš RH.
-Projekat “Položaj žene na selu i ostvarivanje njenih prava”podržan od Global Fonda -SAD.
-Projekat “Ne zaboravi me”-pomoć starim, bolesnim, i iznemoglim osobama te djeci sa posebnim potrebama.
-Projekat “Amatersko-kulturno stvaralaštvo”: Ženski hor “Lira”, “Zlatne ruke žena Banja Luke” ručni radovi, te izdavanje Biltena “Riječ žene”.
Navedene projekte podržali su: Skupština Grada Banja Luka, Ministarstvo za prosvjetu i kulturu, Ministarstvo za porodicu i mlade te australijska ambasada-Beč.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Bosna i Hercegovina je zemlja koja je imala bratoubilački rat, u kojem su u velikom procentu stradali svi njeni narodi, u kojoj je došlo do pomjeranja stanovništva sa njihovih ognjišta. U ovom ratu velike žrtve su bile naročito žene, djeca i stari.Medjonarodna zajednica a i Nevladin sektor pritekli su u pomoć finansijskim sredstvima i svojim projektima u obnovi kuća, institucija, i drugim veoma korisnim projektima što su učinili i naši susjedi među kojima je i Republika Hrvatska. Sve je to pomoglo da se i mi ženske NVO dobro organizujemo i pomognemo sebi, porodici,i starima kroz ponuđene razne projekte. Naše članice Udruženja “Žene to mogu” shvatile su da su žene važan faktor u obnovi zemlje, u socijalnom, obrazovnom, kulturnom, društvenom i duhovnom životu, pa smo naročitu pažnju posvetile edukaciji žena kroz naprijed navedene projekte. Volonterskim i odgovornim radom podržale smo brojne okrugle stolove, radne tribine, radionice kroz koje je prošao veliki broj žena, muškaraca i mladih o životnim problemima i rezultati su bili veoma uspješni.
Našim odgovornim i stručnim radom te postignutim rezultatima postale smo prepoznatljive u BiH i šire pa nas je Skupština Grada Banja Luke proglasila NVO od društvenog interesa za Grad Banja Luku a prošle godine bile smo i pozvane na međunarodnu konferenciju žena u Hirošimu-Japan, a naš slogan o miru izabran je u deset najboljih. Naprijed iznešeni naši rezultati glavna su nam motivacija da nastavimo dalje.

PrintFriendly and PDF

Žene to mogu Logo

Žene to mogu Logo