SOS telefon Podgorica

SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica

Adresa

Marka Miljanova 46 / 36
81 000 Podgorica, Crna Gora / Montenegro
+ 381 20 232 254
+ 381 20 232 253
sos_pg@t-com.me
facebook

Godina registracije

1997

Misija

Naša misija je eliminacija svih oblika nasilja i diskriminacije nad ženama i djecom kroz obrazovne programe, pružanje pomoći i podrške žrtvama nasilja, i saradnjom sa državnim institucijama.

Najvažna postignuća

Najvažniji uticaj na ciljnu grupu koji do sada ostvaren, jeste uspješno prevazilaženje trauma, osjećaj sigurnosti i eliminsanje straha od nasilnih partnera koji je osnovna kočnica za izlazak iz nasilja svake žene koja živi u nasilnoj zajednici. Osjećaj da nije sama u procesu oporavka, lično i ekonomsko osnaživanje nakon izlaska iz nasilja, uključivanje u društveni život i građanski aktivizam na različite načine, učinio je da žene koje su bile korisnice našeg programa postanu podrška i pomagačice drugim ženama sa sličnim iskustvom nasilja.
Individualna podrška (pravna i psihološka pomoć, izrada planova sigurnosti, praćenje kroz institucije sistema) koja se našim klijenticama obezbjeđuje paralelno sa programom  samopodrške, jača osjećaj sigurnosti, samopoštovanja, i spremnosti žena da koriste svoja prava. Svjesnost da nijesu same, samoorganizovanje i samopodrška učinili su njihove živote dostojanstvenim i vrijednim življenja

Druga dva važna postignuća su:
–    Visok nivo uticaja na izradu i donošenje zakona i vladinih strategija na nacionalnom i lokalnom nivou koje se tiču zaštite žena od nasilja i rodne ravnopravnosti
– Edukativni programi zaposlenih u državnim institucijama I službenika o metodologiji rada u pružanju pomoći ugroženim ženama uz poštovanje ženskih prava

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

SOS Telefon Podgorica je registrovana 1997 godine (17.02.1997.) kao prva ženska Nevladina organizacija u Crnoj Gori.
Osnivačice su bile 10 žena iz Podgorice, različitih obrazovnih nivoa i nacionalnosti , ali sa istim principima i uvjerenjima , koje su prepoznale visok stepen nasilja nad ženama u Crnoj Gori . Svijest o neravnopravnosti polova , što rezultira visokim nivoom rodno zasnovanog nasilja , veliki broj pojedinačnih podrški koje su ove žene u svojim ličnim životima pružile drugim ženama žrtvama nasilja,  ujedinilo je ove žene i podstaklo na  razmišljanje o značaju akcije ne samo za  pojedince , već I na nivou društva.
Tokom 1997, 30 žena iz Podgorice je edukovano za rad kao volonterke na SOS liniji.  Naši treneri su bili predstavnici SOS telefona  Beograd, I ovaj obrazovni program je finansiran od strane CARITAS, Beč.
SOS Telefon za žene I djecu žrtve nasilja Podogrica od svog osnivanja aktivno radi na promociji ženskih I dječijih ljudskih prava, prevenciji I eliminaciji nasilja nad ženama I djecom.

PrintFriendly and PDF

SOS Podgorica Logo

SOS Podgorica Logo