Centar za teološka istraživanja (CTI)

Adresa

Bulevar Kralja Aleksandra 85
11000 Beograd, Srbija
centar.za.teološka.istraživanja@gmail.com

Godina registracije

2010

Misija

CTI je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti afirmisanja vrednosti koje su sastavni deo tradicionalnih i priznatih crkava i verskih zajednica u modernom građanskom društvu.

Najvažna postignuća

– zalaganje za podizanje svesti u sferi javnog života o pravima i odgovornostima vernika;
– zalaganje za podsticanje međureligijskog, međuetničkog i multikulturalnog dijaloga;
– zalaganje za komunikaciju sa državnim organima radi stvaranja atmosfere dobre volje za kooperaciju između države i crkava i verskih zajednica;
– zalaganje za uspostavljanje poverenja i dobrih odnosa sa službenicima javnih sredstava informisanja;
– zalaganje za organizovanje naučnih skupova, stručnih seminara, edukativnih programa, predavanja i javnih tribina;
– zalaganje za artikulisanje uloge tradicionalnih i priznatih crkava i verskih zajednica u suzbijanju različitih oblika zavisnosti kroz programe i saradnju sa društvenim institucijama; kreiranje programa za pomoć socijalno ugroženim osobama, hendikepiranoj deci i odraslima;
– zalaganje za podsticanje učešća tradicionalnih i priznatih crkava i verskih zajednica u ekološkim programima i inicijativama.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

CTI je prepoznao problem u savremenom društvu da se tradicionalne i priznate crkve i verske zajednice u kontekstu savremenih civilizacijskih tokova i diskursa političke i društveno svesne i savesne misli najčešće posmatraju reliktima nekih davno prošlih vremena i ideja, odnosno ideologija, te da im se pridaje veoma malo do nimalo značaja kao faktoru mogućih utecaja na društvene tokove i promene ka opštoj dobrobiti. Usled toga, CTI želi podstaknuti veći i kvalitetniju saradnju između različitih društvenih i političkih institucija i crkava i verskih zajednica kako bi došlo do bolje razmene ideja i iskustava, te se kvalitetnije prepoznao i iskoristio uticaj i jednih i drugih ka zajedničkim naporima doprinosa društvu i ljudima u svim oblastima života.

PrintFriendly and PDF

CTI

CTI