Dečiji Romski Centar

Adresa

Goce Delčeva 46
Novi Beograd, Srbija
+ 381 11 2692 936
+ 381 64 13 202 15
derocent@eunet.rs

Godina registracije

1999

Misija

Cilj postojanja i rada DRC-a kao NVO-a je postizanje socijalne pravde, poštovanje ženskih ljudskih prava i smanjenje diskriminacije, sa posebnim osvrtom na žene i decu.

Najvažna postignuća

DRC je tokom rada kroz ostvarene projekte i politički aktivizam uspeo da pitanje diskriminacije manjina – Roma , postane vidljivo i prepoznato kao jedan od ključnih faktora koji utiče na problem integracije Romske nacionalne manjine.
Takođe, DRC je tokom nekoliko veoma uspešnih projekata sa Romskim ženama i devojčicama, uspeo da opismeni veći broj žena i podrži devojčice tokom školovanja. Prevencija ranih brakova u Romskoj zajednici je jedan od uspešno realizovanih ciljeva, na kome se i dalje mora raditi.
Postigli smo dobre rezultate tokom perioda 2001 – 2007 god u radu sa “Decom ulice”, kao najosetljivijom grupom  Romske populacije. Uspele smo da pitanje ove dece bude obuhvaćeno Akcionim planom  za obrazovanje Roma, sa posebnim akcentom na socijalno zbrinjavanje  i pomoć njihovim porodicama.
Sarađujući sa institucijama sistema, uspele smo da senzibilišemo zaposlene za problematiku Romskih žena , koje trpe dvostruko nasilje, kao žene i kao Romkinje. Saradnja sa ovim institucijama olakšava  nam rešavanje situacija nasilja, koje su česte u Romskoj zajednici i iz koje žena ne može da izađe sama.
U svom volonterskom radu sa povratnicama/cima iz Kazneno popravnih zavoda, posebno se zalažemo za promenu njihovog statusa u sistemu socijalne zaštite, i što boljoj integraciji u društvene sisteme.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Sistemsko isključivanje koje počinje u ranom detinjstvu, uprkos formalnom uključivanju romske zajednice u društveno – ekonomske tokove, jasna marginalizacija kao vid diskriminacije, nasilje kome su Romske žene i deca izložene, podstaklo nas je da se rad DRC a bazira na rešavanju problematike Romske nacionalne manjine, jer su osnivačice DRCa bile Romkinje.

PrintFriendly and PDF

Dečiji Romski Centar Logo

Dečiji Romski Centar Logo