Iz Kruga Vojvodina

Organizacija za podršku ženama s invaliditetom

Adresa

Bulevar vojvode Stepe 67
21 000 Novi Sad, Republika Srbija
+381 21 447 040
+381 21 6334 584
+381 66 447 040
office@izkrugavojvodina.org
www.izkrugavojvodina.org
www.invalidnost.net (Magazin o invalidnosti i Žena invalidnost)
Portal O Invalidnosti
facebook

Godina registracije

2005

Misija

Stručnom podrškom i informisanjem o položaju i pravima žena s invaliditetom u Vojvodini, stvaramo jednake mogućnosti za njihovo ravnopravno učešće u društvu.

Najvažna postignuća

Od osnivanja organizacije kreirane su i razvijene usluge namenjene
poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom, posebno žena sa invaliditetom, a to su: Info centar, besplatna pravna pomoć, organizovanje ginekoloških pregleda i SOS telefon za žene sa invaliditetom koje su preživele nasilje. Iskustvo je pokazalo da su kreirane usluge od značaja za unapređenje kvaliteta života osoba/žena sa invaliditetom. Korisnici/e prepoznaju usluge kao dostupne i potrebne za ostvarivanje osnovnih ljudskih prava. Do sada nam se obratilo 1040 korisnika/ca, s tim da su nekima od njih usluge pružene po nekoliko puta. Poseban akcenat smo stavili na programe koji su nasilje prema ženama sa invaliditetom učinili vidljivijim, a žene osnažili da ga prepoznaju i prijave. Svoj rad organizacija zasniva na tri programske oblasti: Rod i invalidnost, Reproduktivno zdravlje žena sa invaliditetom i Ekonomsko osnaživanje žena sa invaliditetom. Doprinosimo kreiranju jednakih mogućnosti i ostvarivanju osnovnih ljudskih prava, pre svega na život bez nasilja. Pored kontinuiranog pružanja usluga …IZ KRUGA – VOJVODINA je svoj rad organizovala kroz internet medije, projekte i aktivnosti. Negovanjem
kontinuirane komunikacije sa saradnicama/ima, stručnim konsultantkinjama/konsultantima, donatorima, partnerskim organizacijama, medijima, institucijama nastojali smo da radimo na svim nivoima od konkretne podrške korisinicama/ima do uticaja na aktuelne državne i društvene politike.

Zašto nam je važan rad na bazičnoj razini

Usled života u tradicionalnom društvu kakvo je naše, od najranijeg detinjstva smo svedoci različitih vidova diskriminacije i nasilja, koje se tretira kao svakodnevnica, naročito kada su u pitanju žene. Bez obzira na nacionalnost, veroispovest, stepen obrazovanja, invaliditet, sve smo mi žene koje su izložene istoj vrsti pritiska. Zbog svega toga javlja se želja za aktivizmom i društvenim promenama. Bavljenje ovim temama i ličnim zalaganjem stimulišu se promene i utiče se na poboljšanje uslova života, posebno marginalizovanih društvenih grupa.

PrintFriendly and PDF

Iz Kruga Vojvodina Logo

Iz Kruga Vojvodina Logo